Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

yamo.pl

Dla partnerów handlowych
» Jak zostać partnerem handlowym?
» Nie masz konta? » Zapomniałeś hasła?

jesteś tutaj:Strona główna/Warunki gwarancji komputera

zwiń

Brak produktów

zwiń

Brak produktów do porównania

Warunki gwarancji komputera

UMOWA GWARANCYJNA

 

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup komputera ENGINE. Firma Yamo Sp. z o.o. zapewnia, że wyprodukowany komputer spełnia najwyższe standardy jakości i gwarantuje Kupującemu poprawne działanie przez okres 24 miesięcy. Naszym celem jest zapewnienie każdemu Klientowi wieloletniej satysfakcji z użytkowania oferowanych przez nas urządzeń.

1. Użyte w niniejszych warunkach gwarancji sformułowania oznaczają:
 • Sprzedawca - sklep oferujący komputery ENGINE.
 • Kupujący - nabywca komputera ENGINE.
 • Gwarant - firma Yamo Sp.z o.o. w treści umowy zwana także Producentem.
 • Urządzenie - komputer ENGINE.
 • Serwis - Autoryzowany Zakład Serwisowy lub Autoryzowany Partner
 • Serwisowy upoważniony i zobowiązany przez Gwaranta do wykonania napraw gwarancyjnych urządzeń posiadających Kartę Gwarancyjną.
 • Usługa Door-to-Door – dodatkowa usługa serwisowa polegająca na zgłaszaniu niesprawności i przesyłaniu Urządzenia do Serwisu a po wykonaniu naprawy z powrotem do miejsca użytkowania za pomocą firmy kurierskiej na koszt Gwaranta.

2. Gwarant zobowiązuje się bezpłatnie usunąć ewentualną niesprawność Urządzenia w Konfiguracji Fabrycznej pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi. Nie dotyczy to kosztów wymienionych w trakcie naprawy materiałów eksploatacyjnych lub elementów nie objętych gwarancją, które wymieniane są za zgodą i na koszt Kupującego.

3. Gwarancja obejmuje niesprawności Urządzenia wymienionego w Karcie Gwarancyjnej w okresie liczonym od daty nabycia wpisanej do Karty Gwarancyjnej przez sprzedającego i potwierdzonej stemplem Sprzedawcy.

4. Za niesprawne uznaje się Urządzenie, które nie spełnia funkcji określonych w Instrukcji Obsługi, ze względu na niesprawności powstałe z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu lub którego parametry użytkowe w działaniu nie odpowiadają podanym przez producenta.

5. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Urządzenia na własny koszt i ryzyko do Serwisu (Gwarant zaleca opakowanie fabryczne). Warunkiem koniecznym dla skorzystania z gwarancji Yamo jest posiadanie i przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Dokonując zgłoszenia należy podać na piśmie informację o zewnętrznych objawach zgłaszanej niesprawności, środowisku i czasie pracy w jakim się ujawnia oraz konfiguracji w jakiej jest eksploatowane urządzenie zgłaszane do naprawy. Niezbędne jest także podanie numeru telefonicznego lub innego kontaktu służącego do konsultacji z Kupującym.

6. Możliwe jest skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych za pośrednictwem dodatkowo dokupionej Usługi Door-to-Door. W tym przypadku Urządzenie jest dostarczane do Serwisu a po naprawie odsyłane do Kupującego na koszt Gwaranta.

7. Urządzenie, w którym zauważono niesprawność należy przedstawić do naprawy w Serwisie niezwłocznie po jej ujawnieniu nie później niż 1 miesiąc od dnia jej wykrycia.

8.Wybór sposobu usunięcia niesprawności należy do Serwisu.

9. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia do Serwisu. Jednakże może być dokonana w terminie dłuższym w przypadkach szczególnych, takich jak:
 • ujawnienia w trakcie naprawy kolejnej nie zgłoszonej wcześniej niesprawności,
 • konieczności sprowadzenia z zagranicy podzespołów niezbędnych do dokonania naprawy,
Serwis powiadamia Kupującego o wydłużeniu terminu naprawy podając planowany termin jej zakończenia.

10. Terminy określone powyżej nie są wiążące w przypadku wystąpienia następujących przeszkód:
 • braku dokumentów (dowodu zakupu i/lub karty gwarancyjnej) uprawniających do skorzystania z gwarancji,
 • przedstawienia do naprawy Urządzenia niekompletnego lub w konfiguracji innej niż Konfiguracja Fabryczna,
 • niedostarczenia oryginalnych sterowników lub innych unikalnych elementów oprogramowania do niesprawnego urządzenia niezbędnych dla wykonania naprawy,
 • występowania przeszkód w postaci sił wyższych zakłócających normalną pracę serwisu.
Bieg terminu usunięcia niesprawności zostaje zawieszony na czas istnienia wyżej wymienionych przeszkód o czym Kupujący zostanie poinformowany.

11. W wypadku stwierdzenia przez Serwis, iż zgłoszone do naprawy Urządzenie jest sprawne i nie występują w nim niesprawności określone w zgłoszeniu, koszt badania urządzenia ponosi Kupujący zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

12. Okres gwarancji udzielonej na Urządzenie ulega przedłużeniu o czas pozostawienia w naprawie, z wyłączeniem okresu, w którym pozostawało ono nieodebrane po naprawie oraz przypadków opisanych w punkcie 10.

13. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z Usługi Door-to-Door, naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia do Serwisu. Jednakże może być dokonana w terminie dłuższym w przypadkach szczególnych wymienionych w Punkcie 9 i 10 niniejszej umowy.

14. Gwarant, Serwis i Sprzedawca nie gwarantują zachowania danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz ustawień cech użytkowych Urządzenia innych niż fabryczne. Kupujący winien we własnym zakresie dokonać zabezpieczenia danych.

15. Gwarant, Serwis i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z niesprawnością lub jakichkolwiek odszkodowań z tytułu innych szkód majątkowych i niemajątkowych.

16. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów współpracy Urządzenia z innym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem firm trzecich. Gwarancja nie obejmuje niesprawności oprogramowania. W takim przypadku obowiązują warunki zawarte w Umowie Licencyjnej. Aktywowane pakiety oprogramowania nie podlegają zwrotowi.

17. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidywanych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt oraz niesprawności Urządzenia wynikających z:
 • stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych,
 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
 • rekonfiguracji, modyfikacji lub napraw urządzenia dokonywanych przez podmioty inne niż Serwis,
 • przyczyn innych niż wady tkwiące w urządzeniu, w szczególności eksploatacji niezgodnie z Instrukcją Obsługi, przeznaczeniem lub w środowisku przekraczającym normy wskazane przez producenta,
 • zdarzeń pozostających poza możliwościami przewidzenia przez Producenta, takich jak nienormatywne warunki funkcjonowania sieci zasilającej, ekstremalne warunki eksploatacyjne wykraczające poza warunki graniczne określone przez Producenta,
 • zdarzeń losowych, takich jak powódź lub zalanie, pożar, wybuch lub inne zdarzenie mogące spowodować uszkodzenia Urządzenia.

18. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (baterie i akumulatory) oraz elementy podlegające zużyciu mechanicznemu w trakcie eksploatacji (wyłączniki, przyciski, łożyska, panewki, itp.).

19. Serwis może odmówić przyjęcia do naprawy gwarancyjnej Urządzenia wykazującego cechy:
 • naruszenia oryginalnych fabrycznych tabliczek znamionowych i innych oznaczeń,
 • zmiany numerów seryjnych,
 • niezgodności konfiguracji z adnotacjami w przedstawionej Karcie Gwarancyjnej i dowodzie zakupu.
 • konfigurację inną niż Konfiguracja Fabryczna.

20. W przypadku wymiany w trakcie naprawy elementu Urządzenia, termin gwarancji na ten element biegnie od nowa od dnia wydania urządzenia po naprawie i trwa do zakończenia gwarancji na Urządzenie, chyba że producent elementu udziela gwarancji na okres krótszy. Wszystkie niesprawne elementy Urządzenia wymienione w trakcie napraw przechodzą na własność Serwisu.

21. W przypadku przejścia własności Urządzenia w okresie gwarancji na inny podmiot niż Kupujący uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji przechodzą na kolejnego posiadacza Urządzenia pod warunkiem legitymowania się przez ten podmiot właściwą Kartą Gwarancyjną, dowodem zakupu lub jego kopią oraz akceptacji warunków Gwarancji Yamo.

22. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikłe na podstawie niniejszych warunków gwarancji rozpatrywane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Gwaranta.
Dla partnerów YAMOZaloguj sięPrzypomnij hasłoInformacjeTransportTransport - uszkodzona przesyłkaProgram partnerski

Certyfikaty i wyróżnienia: